TKR-350T
1 นาทีที่เจ็ด (นาทีที่เจ็บ) 001 25/06/2552
1 นาทีที่เจ็ด (นาทีที่เจ็บ) 001 03/01/2552
2 ไม่อ้วนเอาเท่าไร 001 25/06/2552
2 ไม่อ้วนเอาเท่าไร 001 03/01/2552
3 ยอมตั้งแต่หน้าประตู 001 25/06/2552
3 ยอมตั้งแต่หน้าประตู 001 03/01/2552
4 ฉันสวย 001 25/06/2552
4 ฉันสวย 001 03/01/2552
5 จากคนไม่หวังดี 001 25/06/2552
5 จากคนไม่หวังดี 001 03/01/2552
6 เธอคือเหตุผล 2 become 1 25/06/2552
6 เธอคือเหตุผล 2 become 1 03/01/2552
7 มือ เอว ตัว และเธอ 2002 ราตรี 25/06/2552
7 มือ เอว ตัว และเธอ 2002 ราตรี 03/01/2552
8 คืนนี้ 2005 ทิวา ฮูลา ฮูล่า 25/06/2552